تاريخ روز : شنبه 29 مهر 1396

شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران

  

اطلاعات عمومی

 

 

 

تاريخچه

 

شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريائي ايران به صورت شركت سهامي خاص تأسيس گرديده و طي شماره 96225 مورخ 1371/12/26در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. مركز اصلي شركت در تهران و كارخانه ساخت سكوي آن در خرمشهر مي باشد.

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه، انجام كليه كارهاي مهندسي، طراحي، ساخت و نصب، تعمير و اجراي سازه هاي ثابت و متحرك دريايي از قبيل سكوهاي ثابت و متحرك دريايي، اسكله ها، شناورها، خطوط لوله دريايي و خشكي و ديگر ساختمانها و تأسيسات دريايي و ساحلي مربوطه و ساير عمليات مرتبط با موضوع فعاليت اصلي شركت است . به موجب جواز تاسيس شماره 2653-06 كه توسط اداره كل صنايع استان خوزستان صادر شده كارخانه ساخت سازه هاي دريايي تاسيس و راه اندازي شده و پروانه بهره برداري آن تحت شماره 4633-06 در سال 1380 دريافت و در همان سال به بهره برداري رسيده است.

 

 

           تغييرات سرمايه و تركيب سهامداران

 

سرمايه شركت در بدو تأسيس مبلغ 100 ميليون ريال( شامل تعداد 100.000 سهم، به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال ) بوده كه طي چند مرحله به شرح زير به مبلغ 4.879.906 ميليون ريال ( شامل تعداد 48.799.063 سهم، به ارزش اسمي هر سهم 100.000ريال) در پايان سال منتهي به 1391/12/30 افزايش يافته ، ضمنا تشريفات رسمي افزايش سرمايه شركت تا مبلغ 6.500 ميليارد ريال (مبلغ 140 ميليارد ريال از محل سود انباشته و مبلغ 1،480 ميليارد ريال مطالبات و آورده نقدي) در شرف انجام مي باشد.

اطلاعیه ها

 
: دوره مالی
دریافت به صورت RSS